Konya 1 Şubesi

EMSAL BİR KARAR ELDE ETTİK

*ÖZÜR DURUMU ATAMALARINDA EMSAL KARAR*
Sendika üyesi olup taşra ilçede çalışan öğretmen üyemiz ile ilgili Konya da çakılı kadro(taşrada çalışma imkanı olmayan) eşinin yanına yaptığı atama başvurusunun reddedilmesi üzerine sendika avukatımız Av. Ömer Faruk Seleş tarafından açılan davada bidayet mahkemesi tarafından eş durumu atamalarında “…öğretmen olan davacının eşinin Devlet memurlarının atanmalarına ilişkin genel kuralları belirleyen ve yukarıda metnine yer verilen genel yönetmelikte sayılan meslek gruplarından olmadığı (devlet memuru olduğu), bu nedenle ilgili meslek gruplarının atanmalarına yönelik özel mevzuat hükümleriyle belirlenen norm kadro sayılarına ilişkin kuralların atanmalarında uygulanmayacağına dair hükmün davacıya tatbik edilemeyeceği…” yönündeki kararı haklı itirazlar doğrultusunda istinaf mahkemesine taşınmıştır.
 Konya Bölge İdare Mahkemesi…. İdari Dava Dairesi’nin …..ilamı ile; “…25.06.1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" 14. maddesinde de, (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.), "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir hükmü yer almaktadır…
Olayda; davacının eşinin ... memur olarak görev yaptığı ve davacının görev yeri olan Konya İli, … İlçesi'ne atanma imkanının bulunmadığı anlaşıldığından, davacının, eşinin görev yaptığı yer olan Konya İl Merkezine atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer verilen düzenlemeye aykırı olduğu sonucuna varılmıştır…” açıklamaları ile davacının devlet memuru olan eşinin kendisinin bulunduğu ilçeye atanma imkanının bulunmaması nedeniyle davacının eş durumu ataması talebine yönelik başvurusu sonucu tesis edilen dava konusu işlemin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu sonucuna vararak bidayet mahkemesi kararını kaldırmış ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Eğitim Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Hukuk Müşaviri Av. Ömer Faruk SELEŞ tarafından açılan dava sonrasında üyemizin eş durumu mağduriyeti giderilmiş, ataması eşinin görev yaptığı yere yapılmış ve aile birliği sağlanmıştır. Üyelerinin haklarını her zeminde savunan Eğitim Bir Sen Konya 1 Nolu Şube bu karar ile ülke genelinde mağduriyet yaşayan tüm öğretmenler için emsal bir karar elde etmiştir.